CHAIRMEN

CONVENERS

CO-CONVENERS

MEMBERS

Dr. Tarundeep Kaur, PAU, Punjab

Dr. Sandip Patra, ICAR-NEH, Meghalaya

Dr. Bibhas C. Verma, ICAR-NEH, Meghalaya

Dr. Ambika Tandon, IGKV, Chattisgarh

Dr. Meera Meren, KAU, Kerala

Dr. T. Thirumala Rao, ICAR-NRC on Equine, Rajasthan

Dr. Sanjay Kumar Ravi, ICAR-NRC on Equine, Rajasthan

Dr. Davendra Kumar, Central Sheep and Wool Research Institute, Rajasthan

Dr. Thiru Gnanavel, ICAR-NRC on Banana, Tamilnadu

Dr. K. Mohanraj, ICAR-SBI, Tamilnadu

Dr. Gopinath K. A., CRIDA, Hyderabad, T.S.

Dr. M. Sumarjit, CAU, Manipur

Dr. N. Surbala Devi, CAU, Manipur

Dr. Biplab Mitra, UBKV, W.B.

Dr. Shobhana Gupta, Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, M.P.

Dr. Suresh Madugula, ANGRAU, A.P.

Dr. Ravinder Kumar, ICAR-SBI, Karnal, Haryana

Dr. (Mrs.)S. Saha, ICAR-Directorate of Floril. Res., M.H.

Dr. Vipan Kumar Rampal, PAU, Punjab

Dr. D. Vijay, ICAR-IGFRI, U.P.

Dr. B. Duary, Visva-Bharati, W.B.

Dr. G. C. Malik, Visva-Bharati, W.B.

Dr. D. Panda, Visva-Bharati, W.B.

Dr. Pabitra Biswas, Visva-Bharati, W.B.

Dr. Mahua Banerjee, Visva-Bharati, W.B.

Dr. Bholanath Mondal, Visva-Bharati, W.B.

Dr. P. Ghosh, Visva-Bharati, W.B.

Dr. Shaon Das, ICAR-NCOF,Sikkim